MÔ HÌNH QUẢN TRỊ:

      Xây dựng mô hình quản trị khoa học với sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông về phân định rõ các cơ quan: Quản trị - Kiểm soát - Điều hành. Trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp và bản Điều lệ mẫu do Bộ tài chính quy định để xây dựng.

      Điều lệ và quy chế quản trị Công ty CP Thương mại và Xây dựng công trình ngâm Thăng Long đã vận dụng triệt để các quy tắc cơ bản về quản trị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực đạo đức về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên HĐQT, Ban cố vấn, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty song song với tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng đồng thời phát huy tính sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động tham mưu và triển khai của Ban điều hành Công ty.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY: